Mẫu quy chế lương thưởng mới nhất 2018

0
386

Mẫu quy chế Lương thưởng mới nhất 2018,  xây dựng quy chế trả lương mới nhất 2018. Bạn đã có mẫu quy chế lương thưởng mới nhất 2018 chưa? Mẫu quy chế lương thưởng bao gồm những nội dung chủ yếu nào? Cách trình bày mẫu quy chế lương thưởng ra sao? Hình thức trả lương, tính lương cho người lao động được quy định như thế nào? Khi nào người lao động sẽ được xét tăng lương?

Mẫu quy chế lương thưởng sẽ đề cấp đến các khoản lương chính, lương đóng bảo hiểm xã hội, lương thử việc, lương khoán, cách tính lương, lương thời gian, phụ cấp, trợ cấp, các khoản phúc lợi khác, cơ sở tính lương, hạn trả lương, tiền lương làm thêm giờ, công tác phí, ngày nghỉ được hưởng nguyên lương, chế độ xét tăng lương, thủ tục xét nâng lương, mức nâng của mỗi bậc lương, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch, thưởng ngày Quốc khánh, Tết Dương lịch, Ngày Chiến thắng, Quốc tế Lao động và thưởng đạt doanh thu.

Bạn đang xem bài viết: “Mẫu quy chế lương thưởng mới nhất 2018”

Dưới đây là mẫu quy chế lương thưởng của Doanh nghiệp ABC, mời các bạn tham khảo:

DOANH NGHIỆP ABC                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————–                                                                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 028/QĐ-KTTU                                                                                        ——oOo——
Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 01 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Quy chế lương thưởng, phụ cấp và chế độ cho cán bộ, công nhân viên)

– Căn cứ chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……;

– Căn cứ vào điều lệ hoạt động của doanh nghiệp …….

– Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích
Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đảm bảo đời sống cho công nhân viên doanh nghiệp yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của công nhân viên doanh nghiệp. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động. Mời bạn xem thêm : Tình huống kế toán

Điều 2: Căn cứ theo:
– Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp ABC.
– Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/01/2017 về việc thông qua quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp.
– Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp.
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp – Luật số 68/2014/QH13;
– Căn cứ Luật làm việc – Luật số 38/2013/QH13.
– Căn cứ Nghị định Số 153/2016/NĐ-CP.

.

.

…..

CHƯƠNG VII: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…../…/….
Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Mời bạn tham gia: học định khoản kế toán

CHƯƠNG VIII: Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong doanh nghiệp ABC căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                                                                                         Giám đốc
– Như điều 3 “để thi hành”
– Các TV HĐQT
– Lưu VT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.